A brandcruiter Humán Szolgáltató Kft. a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) Etikai Kódexét tartja magára nézve kötelezőnek:

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének tagjai azt tekintik küldetésüknek, hogy tudományosan megalapozott módszertannal és tartalommal, a gyakorlatban kipróbált, magas szintű és tárgyilagos szellemi szolgáltatásokkal, és elkötelezettséggel segítsék a megbízóik (vállalatok, szervezetek, személyek és csoportok – azaz ügyfeleik) sikeres működését.

A Szövetség tagjai, annak érdekében, hogy ezt a célt elérjék, a szakma művelésének és az üzleti magatartás törvényekben előírt szabályain túlmenően önkéntesen vállalják ezen Etikai Kódex betartását.

A Szövetség e szabályok értelmezésével és magyarázatával, a tapasztalatok gyűjtésével és az ezekből történő tanulással, a folyamatos fejlesztésével és terjesztésével, a szabályok megsértőivel szembeni fellépéssel törekszik a szabályok megvalósítására.

Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozásával a Szövetség a vezetési tanácsadói szakma társadalmi elismerését, az üzleti világnak és a közvéleménynek a szakma iránti bizalmát kívánja elnyerni és fokozni, hogy ez által még jobban meg tudjon felelni küldetésének.

Az Etikai Kódex egyrészt a tanácsadók és ügyfeleik közötti viszonyra, másrészt a tanácsadók egymáshoz való viszonyára, a piaci verseny jelenségeire terjed ki. Ezen okmány szövegében tanácsadón vezetési tanácsadó céget és azok minden alkalmazottját, ill. önálló vezetési tanácsadókat kell érteni; ügyfélen a tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevő vagy ezt szándékozó szervezetet és annak minden alkalmazottját kell érteni. A tanácsadó cégeknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az Etikai Kódex előírásait tanácsadóik, más alkalmazottaik munkaviszonyuk illetve alvállalkozóik a munka tartama alatt megismerjék, és azt követően is megtartsák.

A./ SZAKMAI ETIKAI SZABÁLYOK


1. A tanácsadó csak olyan munkában/projektben vesz részt, amely az ügyfél valós érdekeit szolgálja.
2. A tanácsadó feltárja ügyfele előtt, hogy milyen mértékben rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal és képesítésekkel, továbbá csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez ő vagy és/vagy alvállalkozója a megfelelő felkészültséggel rendelkezik.
3. Az egyes munkák/munkarészek vezetését és ellenőrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
4. A tanácsadó olyan esetben, amikor függetlenségét vagy tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, ezt az ügyfél előtt egyértelműen fel kell tárnia, és az ügyfél döntésétől kell függővé tennie tanácsadói közreműködését, továbbá az érdekkonfliktust fel kell oldania.
5. A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel az ügyfél elvárásainak megfelelően, és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
6. A tanácsadó a megbízása során az ügyféllel kapcsolatosan tudomására jutott információt nem használhatja fel személyes haszonszerzés céljából sem közvetlenül, sem másokon keresztül.
7. A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél elől.
8. A tanácsadó a megbízás teljesítése során célszerűen és a megfelelő szakmai gondossággal jár el.
9. Szakmailag megalapozott véleményt, tanácsokat ad és célszerű ajánlásokat tesz, illetve segíti ügyfelét a probléma megoldásában, a célok elérésében.
10. A tanácsadó tartózkodik a javasolt specifikus vezetési tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos irreális vagy túlzó várakozások keltésétől.
 

B./ ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYOK

1. A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvégzendő feladat alapos ismeretén alapul. A szerződés előírásainak (a tanácsadás célja, terméke, munkaterve, időzítése és díja) egyértelműnek, szabatosaknak és világosaknak továbbá az ügyfél által megértetteknek és elfogadottaknak kell lenniük
2. Ha a tanácsadás folyamán az eredeti szerződésben foglalt tanácsadási munka célja és tartalma lényegesen megváltozik, akkor a szerződést karban kell tartani, azaz módosítani, kiegészíteni vagy újra kell kötni az új igényeknek megfelelően
3. A tanácsadó és annak alkalmazottai/alvállalkozói nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást illetve kedvezményt (kivéve az üzleti érintkezésben szokásos személyes ajándékot), amelyet a megbízást leíró szerződés nem tartalmaz.
4. A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel, megállapodás szerinti gyakorisággal tájékoztatja az ügyfelet a megbízás előrehaladásáról, (ennek keretében beszámol minden olyan fontos körülményről, amely az adott feladat elvégzését jelentősen befolyásolhatja)
5. A tanácsadó munkáját folyamatosan dokumentálja, ezt kérésre bemutatja az ügyfélnek és a munka befejezése után archiválja. A tanácsadási folyamat dokumentumai képezik a teljesítésigazolás alapját.
6. A tanácsadó ajánlásainak megvalósításában való közreműködés elől nem térhet ki ha a megfelelő kompetenciákkal rendelkezik és az ügyfél biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.
7. A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba a feladaton végzett munka ideje alatt kivéve az ügyfél egyetértésével.
8. A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják és közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. Tiszteletben tartják a tanácsadás különböző megközelítéseit, módszereit és a szakmában dolgozó többi szakembert. Nem tesznek, és nem mondanak olyat, ami más tanácsadókra (cégekre vagy személyekre) rossz fényt vet, tekintélyüket rontja.
9. Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot (“versenyfeladatot”) két vagy több tanácsadó egyidejűleg végez, vagy pedig versenyajánlatot tesznek, a figyelmüket a vállalt feladat elvégzésére (ajánlat elkészítésére) összpontosítják, egymás bírálatától tartózkodnak.
10. Ha egyazon ügyfélnél egyidejűleg különböző feladatokon több tanácsadó dolgozik, kezdeményezni kell a kapcsolatot egymással és rögzíteniük kell az esetleges érintkezési pontokat. Határterületi kérdésekben egyeztetett ajánlásokat tesznek, vagy eltérő véleményüket az ügyfél előtt egyeztetett módon feltárják.
11. A tanácsadók egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás tudtával vállalják; ilyen esetben a munkát elvégző másik tanácsadóval együttműködnek, hogy megismerjék a másik tanácsadó álláspontját továbbá döntéseinek, és javaslatainak mélyebb indítékait
12. A tanácsadó a munka során harmadik felet csak az ügyfél jóváhagyásával von be
13. A tanácsadó a megbízás során udvariasan, tisztelettel és szakmai alapokon viszonyul az ügyfélhez, a kollégákhoz, továbbá a nyilvánosság képviselőihez.
14. A tanácsadó nem fogad el juttatásokat harmadik féltől tanácsadói munkájával, javaslataival kapcsolatban.
15. Ha a tanácsadó harmadik felet (pl. alvállalkozót) von be a munkába, azt csak az ügyfél hozzájárulásával teheti meg, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél is betartsa az Etikai Kódex előírásait.

Forrás: https://vtmsz.hu/hu/etikai-kodex/