BrandCruiter Humán Szolgáltató Kft., 1141 Budapest hello@brandcruiter.com

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BrandCruiter Humán Szolgáltató Kft., a továbbiakban Adatkezelő által alkalmazott, és magára nézve kötelezőnek elismert adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban „Rendelet”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

1.3. Az Adatkezelő adatai:

cégnév: BrandCruiter Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített cégnév: BrandCruiter Kft.
székhely: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 10.
nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: 01-09-350831
vezető tisztségviselő: Schall Krisztina
Adószám: 27125319-2-42
Közösségi adószám: HU27125319
internet cím:  www.brandcruiter.com
e-mail: info@brandcruiter.com

2. A kezelt Személyes adatok köre

2.1. Kapcsolati űrlap vállalati kapcsolatfelvétel céljából: e-mail küldéséhez és adatkezeléshez hozzájáruló Felhasználók (továbbiakban Felhasználók) esetén: név, telefonszám, e-mail cím, munkáltató neve és egyéb publikus adatai.

2.2. Vállalati kiválasztási folyamatot értékelőmagánszemélyek (továbbiakban Értékelők): hozzájárulási nyilatkozat alapján: e-mail cím, értékelt vállalat neve, pozíció neve, munkavégzés helye.

2.3. Technikai adatok: A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (pl. IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.), melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.4. Cookie: Az Adatkezelő által üzemeltetett weblap informatikai rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis azonosító adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Az azonosítás remarketing célokat szolgálhat, azaz a Felhasználó számítógépén egyes külső szolgáltatók, közöttük a Google, a Felhasználó által meglátogatott internetes webhelyeken a Felhasználóra személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az Adatkezelő által üzemeltetett weblap szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

Adatkezelő a következő cookie-t használja:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
– Jelszóval védett munkamenethez használt cookie (csak online előfizetési lehetőséget igénybe vevők számára).
– Biztonsági cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az Infotv. 5.§ (1) bek. b) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelésre a www.brandcruiter.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók, és Értékelők kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A tájékoztatás alkalmas arra, hogy annak alapján az Érintett megalapozott döntést hozzon a felajánlott feltételek elfogadásához vagy azok elutasításához.

3.2. Az Adatkezelés célja a www.brandcruiter.com oldal alatt elérhető kereskedelmi szolgáltatások nyújtásának biztosítása vállalati partnerek számára.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd 2.3 pont) célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy statisztikákat készítsen, felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. A hozzájárulás megszerzése nem csökkenti az Adatkezelőnek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt adatkezelési elvek – különösen annak 5. cikkében a tisztességes eljárás, a szükségesség és az arányosság, illetve az adatminőség tekintetében meghatározott elvek – betartására vonatkozó kötelezettségeit.”

3.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail cím használatával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

4. Az adatkezelés elvei

4.1. Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli, melynek során szem előtt tartja, hogy az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek és átláthatónak kell lennie.

4.2. Az Adatkezelő a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

4.3. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.4. Az Adatkezelő az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

5. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat a Rendelet, továbbá az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem továbbítja. Az adattovábbítás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

– a törvényben meghatározottak szerint a megkereső hatóságok részére történő kötelező adattovábbítás.

5.3. Az Adatkezelő weblapjának rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.4. A Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az Értékelők által megadott Személyes adatokat az Adatkezelő rendszere 12 hónap elteltével automatikusan törli a rendszerből. Amennyiben az Értékelő személyes adatainak törlését előbb kérelmezi e-mailben vagy postai úton, a személyes adatok törlésének időpontja a Felhasználó törlési kérelmének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó törlési igényével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

6.2. Felhasználók (Vállalati partnerek adatai) üzleti kapcsolatfelvétel és szerződéskötés céljából: Adatkezelő a megadott adatokat a Ptk.-ban leírt, a szerződéskötésekre vonatkozó szabályozások szerint kezeli.

Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul, a megadott kapcsolattartási adatokat az Adatkezelő 12 hónapig jogosult megőrizni, ezt követően az adatok az Adatkezelő rendszereiből törlésre kerülnek. Amennyiben a vállalati kapcsolattartó az adatok törlését ezt megelőzően kérelmezi, a törlésre a 6.1 pontban meghatározott feltételek érvényesülnek.

6.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben, de legkésőbb 2 év elteltével az adatok törlésre kerülnek. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő külső adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

1. Név: Centura Személyzeti Tanácsadó, Alkalmasságvizsgáló és Humáninformatikai Kft.

Székhely: 1027 Budapest, Fazekas u. 20.

E-mail cím: info@centura.hu

Cégjegyzékszám: 1-09-931267

Tevékenység: statisztika készítés, adatfeldolgozás

2. Név: Schall Tamás egyéni vállalkozó

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Dózsa György 117/d.

E-mail cím: schall.tamas@gmail.com

Tevékenység: webfejlesztés

3. Név: MANTBH Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 11/c.

E-mail cím: adam.gacsal@mataxkft.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-381528

Tevékenység: könyvelés-adótanácsadás

Tárhelyszolgáltató:
Az Adatkezelő adattárolás céljából bérel tárhelyet a Dotroll Számítástechnikai Kft-től (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5), illetőleg a Google.Inc-től (USA CA 94043 Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway) Az említett két vállalkozás részére a személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

8. Adattovábbítás

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9. A felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

9.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett jogainak védelme és a tájékoztatáskérés bizonyíthatósága érdekében javasolt, hogy a tájékoztatás kérés írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@brandcruiter.com címre küldött e-mailben történjék.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő kérheti a költségei megtérítését.

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén, valamint, ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

9.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását és az adatkezelés korlátozását

Az érintett bármikor jogosult a pontatlanul rögzített adatainak helyesbítését, hiányosan rögzített adatainak kiegészítését, vagy azok törlését kérni a Rendelet 17. cikk (1) bekezdésében foglalt okokra (Infotv. 20. §-ában foglalt okokra) hivatkozással az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Adatvédelmi incidens kezelése, az érintett értesítése

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítő lehetőségeit az Infotv. 22.-23. § alapján, valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben panasszal vagy bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (www.naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@brandcruiter.com e-mail címen is.

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (belépéskor felugró ablakban) tájékoztatja a módosításról. A szolgáltatás további felhasználására csak az Adatkezelési Szabályzat módosításának elfogadása esetén van lehetőség.

Budapest, 2020. június 29.

Csatlakozási nyilatkozat

 

Mi, a(z) …………….(vállalat neve) toborzással foglalkozó szakemberei kijelentjük, hogy számunkra kiemelten fontos, hogy a hozzánk pályázó jelöltek

  • egyszerűen és gyorsan jelentkezhessenek a meghirdetett álláslehetőségeinkre;
  • minden esetben a lehető legrövidebb időn belül korrekt visszajelzést kapjanak a pályázatuk eredményéről;
  • a kiválasztási folyamat során minden publikus szakmai és szervezeti információt megkapjanak a döntésükhöz, hogy nálunk szeretnék-e folytatni a karrierjüket.

 

Ezért csatlakozunk a  kezdeményezéshez, hogy a közösségi visszajelzés adatait felhasználva egyre jobbá tehessük a kiválasztási folyamatainkat és ezáltal még vonzóbb leendő munkáltatóvá váljunk.

Hisszük, hogy ezzel nem csak HR folyamatunkat fejleszthetjük, hanem aktívan hozzájárulunk cégünk megítélésének jobbításához, valódi üzleti értéket teremtve ezáltal a vállalatunknak és partnereinknek.

 

Dátum

 

Aláírás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges. Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ezek apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kis méretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat. Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. Milyen sütiket használ az oldal, és miért? Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között. Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott kérdőívet. Ezeket az adatokat titkosítva továbbítjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén. Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat. A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/ A jelen weboldal nem használ hirdetési célú sütiket (ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára). Nem használunk úgynevezett remarketinget, vagyis amennyiben Ön a gmail fiókjába belépett állapotban böngészik a honlapunkon, a későbbiekben nem fog látni tőlünk származó Google display hirdetéseket. A sütik kezelése Böngészők beállításai A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre. Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics) Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Közösségi gombok Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait. Külső webes szolgáltatások Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és szavazások megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

Bezárás